NCLC-MCA School System

CALL NOW: +12345 67879
Shopping Cart: £0.00 0 items
Committed to the Learner's Success!

ARALING PANLIPUNAN

ARALING PANLIPUNAN Sa pag-aaral na ito ay naglalayon na mabuo ang pagkakilanlan ng bata sa kanyang pagkatao bilang isang Pilipinong makadios, makatao, makakalikasan at makabansa. May mga nakalaang mga talakayan at mga interaktibong gawain gamit ang teknolohiya na bubuo ng kaisipan at damdamin ng bata na hindi lamang sa pamamagitan ng mga pagkabisado ng mga termino sa aklat kundi palalimin ang pagkaunawa sa ating kasaysayan at napapanahong mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa upang higit na ang bata ay lumaki na may kamalayang may bahagi siya sa pag-unlad at pagsulong ng kanyang Inang bayan.